KONSULTACJE SPOŁECZNE
Dodane przez sorel21 dnia Luty 19 2017 04:20:03
REWITALIZACJA MIASTA - KONSULTACJE


KREVPublikujemy treść naszego wniosku złożonego celem uzupełnienia obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w ramach powstającego dokumentu "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Krasnystaw"


Czytaj całośćRozszerzona zawartość newsa
REWITALIZACJA MIASTA - KONSULTACJE


KREV
Poniżej publikujemy treść naszego wniosku złożonego celem uzupełnienia obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w ramach powstającego dokumentu "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Krasnystaw""

Obszar rewitalizacji – względem przedstawionej w konsultacjach propozycji - powinien naszym zdaniem zostać rozszerzony na: Obszar "starego miasta" znajdujący się w obrębie dawnych murów miejskich (grafika 1.) tj ograniczonych ulicami Oleszczyńskiego, Podwale, Cicha, lub nawet optymalnie o cały obszar Zabytkowego układu urbanistycznego tj. wraz z częścią ulicy Sikorskiego i Matysiaka. granice takie ułatwiłyby zachowanie spójności przyjmowanych rozwiązań w obszarze pierwotnego założenia miejskiego, a w wariancie drugim w obszarze ochrony archeologicznej zabytku. Tu przypomnijmy układ urbanistyczny miasta Krasnystaw stanowi przykład dobrze zachowanego układu miasta gotyckiego, jego zachowanie, ekspozycja i promowanie powinno stać się kluczowym elementem "polityki historycznej" miasta, stanowiąc zarazem punkt wyjścia dla ewentualnych strategii rozwoju turystyki.

Dodatkowo postulujemy aby obszar rewitalizacji został rozszerzony w kierunku południowym, o część działki nr. 3098/1 (rys.2.) obejmując przyległy miastu fragment doliny rzecznej: znajdujący się pomiędzy rzeką Wieprz, wraz ze szlakiem rowerowym Green Velo (biegnącym wałem przeciwpowodziowym)., ogrodami parafialnymi o wysokich walorach estetycznych. Obszar objąłby starorzecze rzeki Żółkiewki, aż po zbiornik wodny stojącej w charakterze zbliżonym do rzecznego przerwańca/starorzecza (włącznie).

Obszar ten – choć zapomniany - wydaje się jednym z miejsc kluczowych jako swoisty witacz dla cześć turystów (Szlak Gren Velo), posiada wysokim potencjał reprezentacyjny (zupełnie nie wykorzystany), z dominantą w postaci charakterystycznej panoramy starego miasta. Dodatkowym atutem jest bliskość miejskiego rynku (niespełna 200 m).

Obszar ten jest idealny do wypoczynku „blisko natury” dla mieszkańców a także turystów, docelowo powinien pozostać bez szczególnej infrastruktury rekreacyjnej, z wyjątkiem utwardzonych alejek, ławek i koszy na śmieci. Wskazane było by również niskie oświetlenie alejek, które spełniało by swoje funkcje jednocześnie nie ingerując w widok panoramy miasta. Ewentualnie wzbogacone elementami małej architektury: pomostem czy np. platformą widokową.

Istniejące zbiorniki wodne i cieki, stanowią potencjał tego miejsca. Wspomniany już zbiornik wody stojącej jest biologicznie czynny (w części porośnięty przez chronione grążele żółte) jednocześnie zanieczyszczony mechanicznie (głównie szkło; butelki) z których zbiornik powinien zostać oczyszczony. Z kolei stare koryto Żółkiewki należałoby poszerzyć, dopracować rządną dnia i renaturyzować poprzez utworzenie niewielkich meandrów, miejscowe zagospodarowanie roślinnością. Rozwiązanie takie miałoby polepszyć jakość wody (zdolności samooczyszczania cieku), jednocześnie poprawić stosunki wodne zapewniając bezpieczeństwo powodziowe, i swobodny przepływ przy stanach wyższych. Warte rozważanie byłoby dodanie – w omawianym obszarze - niewielkich zbiorników wody powierzchniowej, a nawet ich niewielkiej sieci wraz z architekturą w postaci mostków. Pozwoliły by one zgromadzić/odprowadzić wodę opadową, która może okresowo utrzymywać się w niektórych niewielkich obniżeniach terenu. Ewentualne nasadzenia drzew i krzewów należałoby wykonywać w sposób wysoce przemyślany i zaplanowany, jako priorytet wyznaczając sobie eksponowanie panoramy miejskiej, a także zachowanie walorów przyrodniczych miejsca. Innymi słowy, koncepcja miejsca nie powinna być planem przebudowy a wykorzystaniem istniejącego potencjału.